🎋عملیات ها ی دفاع مقدس در ماه اسفند :

۶۰/۱۲/۱ عملیات مولای متقیان درمنطقه ی چزابه ۶۲/۱۲/۲  عملیات والفجر۶ در جنوب دهلران ۶۲/۱۲/۳  عملیات خیبر درهورالهویزه وجزایرمجنون ۶۴/۱۲/۵ عملیات والفجر۹ در شرق چوارته عراق ۶۶/۱۲/۵ عملیات ظفر۶ در منطقه عمومی سنگاو درشرق استان کرکوک عراق ۶۵/۱۲/۱۲ عملیات کربلای ۷ منطقه حاج عمران عراق ۶۳/۱۲/۱۹ عملیات بدر در شرق رودخانه دجله عراق ۶۶/۱۲/۲۳ عملیات ظفر۷ […]

۶۰/۱۲/۱ عملیات مولای متقیان درمنطقه ی چزابه
۶۲/۱۲/۲  عملیات والفجر۶ در جنوب دهلران
۶۲/۱۲/۳  عملیات خیبر درهورالهویزه وجزایرمجنون
۶۴/۱۲/۵ عملیات والفجر۹ در شرق چوارته عراق
۶۶/۱۲/۵ عملیات ظفر۶ در منطقه عمومی سنگاو درشرق استان کرکوک عراق
۶۵/۱۲/۱۲ عملیات کربلای ۷ منطقه حاج عمران عراق
۶۳/۱۲/۱۹ عملیات بدر در شرق رودخانه دجله عراق
۶۶/۱۲/۲۳ عملیات ظفر۷ درشرق استان سلیمانه عراق
۶۰/۱۲/۲۴ عملیات ام الحسنین درمنطقه کرخه نور
۶۶/۱۲/۲۴ عملیات ببت المقدس ۳ در سلیمانیه عراق
۶۶/۱۲/۲۵ عملیات والفجر ۱۰درحلبچه عراق
۵۹/۱۲/۲۶ عملیات امام مهدی عج در غرب سوسنگرد