پادگان حاج احمد متوسلیان – دوکوهه

نماز جماعت در زمین صبحگاه پادگان حاج احمد متوسلیان – دوکوهه

نماز جماعت در زمین صبحگاه پادگان حاج احمد متوسلیان – دوکوهه