عملیاتها و فرماندهان شهید لشکر ۲۷ حضرت محمد رسول الله (ص)

۱۷بهمن سالروز تشکیل لشکر ۲۷ حضرت محمد رسول الله (ص) تیپ ٢٧ حضرت محمد رسول الله (ص) در هفدهم بهمن ١٣۶٠ به فرماندهی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان به جرگه یگان های رزمی سپاه پیوست.

۱۷بهمن سالروز تشکیل لشکر ۲۷ حضرت محمد رسول الله (ص)

تیپ ٢٧ حضرت محمد رسول الله (ص) در هفدهم بهمن ١٣۶٠ به فرماندهی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان به جرگه یگان های رزمی سپاه پیوست.