شهدا و رزمندگان مرحوم

یادی کنیم از رفقای آسمانی که روزی در کنارمان بودنند . یادشان جاودان وهمیشه گرامیباددردلها 🤲🌷شادی روح مطهر و منورشان ؛ فاتحه با ذکر چهارده شاخه گل صلوات🌷💚

یادی کنیم از رفقای آسمانی که روزی در کنارمان بودنند .
یادشان جاودان وهمیشه گرامیباددردلها

🤲🌷شادی روح مطهر و منورشان ؛ فاتحه با ذکر چهارده شاخه گل صلوات🌷💚