اردوگاه کارون

 اردوگاه کارون* در غرب رودخانه کارون و بین اهواز و خرمشهر قرار داشت.

 اردوگاه کارون* در غرب رودخانه کارون و بین اهواز و خرمشهر قرار داشت.